Generalist Story

BS100+ S4 (ทุกความสัมพันธ์มีจุดจบ)

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ เดือนสิงหาคมปี 2015 ได้มีการชักชวนจากเพื่อนๆให้ลองไปวิ่งเล่นๆจาก สวนลุมพินีกรุงเทพฯ ไปยังหาดบางแสนระยะทางราวๆ 100 กิโลเมตร..