Generalist Story

Kilimanjaro (day 6 : สู่ Uhuru peak หลังคาแห่งแอฟริกา)

แหกขี้ตาตื่นตั้งแต่  5 ทุ่มเพื่อเตรียมตัวที่จะออกเดินทางเพื่อขึ้นยอด เนื่องจากเราอยากให้ไปเช้าบนยอดพอดีจะได้เห็นแสงอาทิตย์ขึ้น

Kilimanjaro (day 5 : ข้าม the wall สู่ปากปล่องของปลายทาง)

วันนี้เราจะต้องเดินจาก Baranco camp ข้าม Baranco wall ไปนอนที่ Barafu camp ที่ความสูง 4673m ระยะประเมินไว้ที่ 10 Km ซึ่ง Barafu camp  คือbase camp ที่เราจะใช้ขึ้นยอดสูงสุดของ Kilimanjaro